L-Joy dancefactory beweegt!
 

Privacyverklaring

L-Joy dancefactory hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. L-Joy dancefactory houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 Dit brengt met zich mee dat (wij) in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adres en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Ibannummer


Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u:
Wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
Wanneer u proefles aanvraagt via onze website of telefonisch;
Wanneer u contact heeft met L-Joy dancefactory via het contactformulier op de website of via social media;
Om leden van haar (nieuwe) diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media

Nieuwsbrief
L-Joy dancefactory informeert haar leden via een nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze
toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief, dit kan via https:mijn.l-joy.nl  
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) diensten. 

 Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar info@l-joy.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van L-JOY zullen optreden. Daarbuiten laat L-JOY geen gebruik van persoonsgegevens door derden  toe voor commerciële doeleinden.

Social Media
L-Joy dancefactory maakt gebruik van facebook, Instagram en Tiktok. Voor het vermelden van activiteiten/evenementen zoals nieuwe lessen, workshops, voorstellingen e.d. Indien gebruik wordt gemaakt van individueel beeldmateriaal zal hiervoor te allen tijde toestemming worden gevraagd aan betrokkene(n). 

Wijzigingen
L-Joy dancefactory behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien L-Joy dancefactory een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop L-Joy dancefactory uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, in nieuwsbrieven of via social media

Vragen
Als L-Joy dancefactory zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactpagina.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram